Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeen­komsten van Bltz B.V(www.wolffblitzinterior.com) met KVK: 81282788, Nieuwe Binnenweg 7, 3014 GA te Rotterdam, Wolff Blitz Interior is onderdeel van Bltz B.V, hierna te noemen: ‘’Wolff Blitz’’, ‘’wij’’ of ‘’ons’’. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de op­dracht­gever deze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop­handel en op aanvraag beschik­baar. Voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet ontvankelijk.

ARTIKEL 2. ORDERBEVESTIGINGEN

a. Binnenkomende orders van opdrachtgevers worden van kracht nadat deze door ons bevestigd zijn. Wij gaan ervan uit dat de ontvangen orders correct zijn. Bij geconstateerde afwijkingen of fouten in onze bevestiging dient er binnen 2 dagen bij ons schriftelijk gereclameerd te worden, daarna is de order bindend.

b. Afbeeldingen op de website zijn ter verduidelijking maar zijn niet bindend.

c. Wolff Blitz heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening gebracht worden.

d. Afspraken die gemaakt zijn met vertegenwoordigers van Wolff Blitz zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

a. Prijzen worden door ons uitsluitend vermeld op onze website. Deze zijn vrijblijvend en gratis te zien op de website. De prijzen wijzigen periodiek en worden op de website aangepast. Dit onder voorbehoud van punt c.

b. Opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

c. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren op het tijdstip van de overeenkomst, In geval van prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, verhoogde transport kosten of veranderde prijzen door onze leveranciers worden deze doorberekend. Dit wordt gemeld aan koper.

 

ARTIKEL 4. AFNAME EN LEVERING

a. Afname van bestelde goederen binnen 14 dagen na factuurdatum datum, daarna worden opslagkosten in rekening gebracht zie art. 6.b

b. De levertijd wordt per orderbevestiging bepaald en zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar is niet bindend.

c. Bij overschrijding van de periode zal binnen 7 dagen contact opgenomen worden met de opdrachtgever.

d. Bij latere levering hebben wij het recht op een na leveringstermijn van 30 dagen.

e. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de over­een­komst met dien verstande dat koper Wolff Blitz per aangetekend schrijven in gebreke stelt. Rechterlijke tussenkomst is hiervoor niet vereist. Indien op het moment van ontbinding al goederen zijn geleverd is ontbinding slechts mogelijk voor de nog resterende goederen. Voor het al geleverde wordt koper gefactureerd. Dit alles geldt niet indien de oorzaak gelegen is buiten de macht van Wolff Blitz.

f. Als levering niet mogelijk is en de opdracht door koper is geannuleerd dan kan er door koper geen recht op schadevergoeding geclaimd worden.

g. Koper zal zorg dragen voor goede ontvangst van de goederen op het afgesproken tijdstip. Extra vervoerskosten, ontstaan door het niet kunnen afleveren van de goederen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

h. Kleine kleurafwijkingen van het geleverde in vergelijk met een showroommodel of foto lijdt niet tot vernietiging van de overeenkomst.

i. Op maat bestelde producten kunnen binnen 24 uur geannuleerd worden. Na 24 uur worden er minimaal 50% annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 5. VERZENDING EN VERPAKKING

a. Keus van verzending en verpakking is aan Wolff Blitz.

b. Risico voor verzending is voor Wolff Blitz tot het moment dat de goederen afgeleverd worden bij koper of door koper aangewezen derden.

ARTIKEL 6. PRIJZEN & BETALING

a. Prijzen voor zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Betaling gebeurd via de website of in de winkel.

c. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

d. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning, in gebreke en zal na het verstrijken van de betalingstermijn 1½% rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn. Tevens is Wolff Blitz dan bevoegd garantie uit te sluiten.

e. Indien Wolff Blitz een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering volgens het NOVA tarief plus rente, met een minimum van € 115,–.

f. Voor betalingen met Klarna gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen die niet of niet volledig zijn betaald blijven eigendom van Wolff Blitz. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen waarbij door koper stilzwijgend toestemming wordt verleend om het pand c.q. de ruimte te betreden waar de goederen zich bevinden. Transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening van koper. Koper is verantwoordelijk voor eventuele schade aan deze goederen. Deze schade wordt aan hem doorberekend.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige ver­plichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstan­digheden, die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

ARTIKEL 9. GARANTIE & RECLAMES 

a. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de opdrachtgever direct constateerbare gebreken binnen 2 dagen na levering op een service formulier, vergezeld van foto’s of video’s bij ons te melden via de mail. Niet direct constateerbare gebreken dienen eveneens per mail met foto’s of video’s binnen 2 dagen aan ons gemeld te worden. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt de garantie.

b. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

c. De consument dient de ondernemer in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

d. Banken en op maat gemaakte artikelen worden in eerste instantie gerepareerd / onderdeel vervangen. Indien dit niet mogelijk is dan wordt een vervangend artikel geregeld.

e. Geen garantie wordt gegeven als er sprake is van beschadiging door gebruik.

f. Bij afname van de producten gaat opdrachtgever akkoord met de garantie voorwaarden die staan beschreven op onze garantie pagina: https://wolffblitzinterior.com/garantie/

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Arnhem

De Voorwaarden worden in het offerte stadium altijd beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Indien deze niet meer in uw bezit zijn sturen wij deze graag kosteloos naar u toe.(